Gedragscode en meldplicht

 

Monza wil een veilige volleybalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met volleyballen en zich thuis voelt. Met elkaar doen we er alles aan om zaken als pesten, conflicten, ruzies, discrimineren en seksuele intimidate tegen te gaan.
Het is voor Monza heel belangrijk dat ieder lid/ouder/vrijwilliger zich veilig en op zijn/haar gemakt voelt. Het gevoel van thuiskomen, moet worden gevoeld. Het is belangrijk dat iedereen zich sociaal verantwoordelijk opstelt ten opzichte van de jeugdige sportbeoefenaar, zijn medespelers, ouders en familie waarvoor wij ons als vereniging moreel aansprakelijk moeten voelen.

De praktijk heeft helaas echter uitgewezen dat er, ook binnen sportverenigingen, grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Om het voor iedereen veiliger te maken, heeft de NOC*NSF samen met haar leden (de sportbonden) gedragsregels voor begeleiders opgesteld. Dit alles in het kader om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

Middels onderstaande video’s van de NOC*NSF wilt Monza haar leden, begeleiders en andere betrokkenen op de hoogte stellen van deze gedragsregels.

Naast de gedragscode wilt Monza jullie ook graag wijzen op jullie communicatie meldplicht

Meldplicht cruciaal om seksuele intimidatie en misbruik aan te kunnen pakken

In de media verschijnen met regelmaat berichten over seksuele intimidatie en misbruik die soms jarenlang plaats heeft kunnen vinden binnen sportverenigingen zonder dat dit gesignaleerd werd. Dat er nu meer zaken bekend worden, betekent dat er meer over wordt gesproken en dat is positief. Op die manier kunnen slachtoffers worden geholpen en daders bestraft. Uit onderzoek weten we dat de hoeveelheid slachtoffers vele malen groter is dan hetgeen nu bekend. Eén op acht sporters heeft ooit wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie.

Het is moeilijk te verteren dat seksuele intimidatie en misbruik vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden. De gevolgen van seksueel misbruik en intimidatie zijn voor slachtoffers buitengewoon ingrijpend. Vaak hun hele leven lang. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 verenigingen hebben daarom de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders en begeleiders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:
Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de (vertrouwenscontactpersoon van de) bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.
‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten (waaronder Nevobo).

Binnen Monza onderstrepen we net als Nevobo en NOC*NSF het belang van deze meldplicht en vragen we iedereen binnen onze club, binnen ieders mogelijkheden, vermoedens van seksuele intimidatie en/ of misbruik te melden bij het bestuur van onze vereniging via bestuur@vvmonza.nl. Lees hier meer over in ons protocol preventie grensoverschrijdend gedrag. Wanneer je eerst in vertrouwen wilt sparren dan kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen (VCP): marleen.noordam@vvmonza.nl of jimmy.hendriksen@vvmonza.nl. Meer informatie over onze VCP en hun werkwijze is te lezen op deze pagina