MB1 Kampioen Hoofdklasse

VCP-protocol

I. Vertrouwenscontactpersoon Monza

1. Waarom heeft Monza een Vertrouwenscontactpersoon?
Monza wil een veilige volleybalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met volleyballen en zich thuis voelt. Met elkaar doen we er alles aan om zaken als pesten, conflicten, ruzies, discrimineren en seksuele intimidate tegen te gaan. De praktijk heeft helaas echter uitgewezen dat er, ook binnen sportverenigingen, grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt. Binnen Monza willen we dat graag voorkomen. Maar als het tóch plaatsvindt moet er een centraal aanspreekpunt zijn waar de leden, hun ouders en/of vrijwilligers terecht kunnen. Dat is een vertrouwenscontactpersoon (VCP) De VCP kan er mede voor zorgen dat de manier waarop we met elkaar omgaan leuk en veilig is én blijft. De VCP is er voor iedereen die betrokken is bij volleybalvereniging Monza.

2. Voorkomen is beter dan genezen!
De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bijvoorbeeld vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je denkt dat men je niet serieus neemt. Dit geldt voor trainers, coaches, teamleden, ouders van leden en begeleiders. Richtlijn is: Snel melden! Er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt kan worden aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert. Bovendien kan herhaling zo voorkomen worden. Als je een vraag/probleem deelt met de VCP wordt die dragelijker voor jezelf. Niet alleen mee blijven tobben dus!

3. Wanneer kan je terecht bij een VCP van Monza?
Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging, jouw team, in de sporthal of kantine/bar, dan ben je welkom bij de VCP. De vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over:

 • Pesten en gepest worden
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • Grensoverschrijdend gedrag (wordt ook wel SIDAG genoemd: Seksuele Intimidatie, Discriminatie, Agressie en Geweld); de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, coach of trainer die jij als onprettig ervaart
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen het team-de vereniging
 • Je vraagt je af of jouw gedrag als coach of trainer verstandig is
 • Iemand heeft je terecht of onterecht beticht van grensoverschrijdend gedrag
 • Je vraagt je af of je vraag bij de VCP op de juiste plek is.
 • Vragen over het gedrag van leden, vrijwilligers of bezoekers in de kantine/bar

In principe is de VCP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en de vragen die hierover zijn. Er moet een verband zijn tussen het incident en de activiteiten van Monza. Tevens moet het incident te maken hebben met een persoon die, op welke manier dan ook, betrokken is bij Monza of haar accommodatie. De VCP kan ook als bemiddelaar optreden, bij vragen die te maken hebben met de hierboven genoemde punten.

4. Hoe vertrouwelijk is een VCP?
In principe is alles wat je bespreekt met de VCP vertrouwelijk. Je kan erop rekenen dat de informatie veilig is bij de VCP. Samen zoek je naar oplossingen. De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur. Daarom moet de VCP ieder incident geanonimiseerd (dus zonder namen te noemen) met het Bestuur bespreken. Het bestuur heeft namelijk de verantwoordelijkheid om de gevolgen voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen. Nogmaals dit gebeurt dus anoniem!!! Soms zijn er echter situaties waar de VCP een ander bij móet betrekken of advies moet vragen aan deskundigen. Dit gebeurt als het bestuur oordeelt dat de veiligheid van één of meerdere van haar leden in gevaar is en/of wanneer er sprake is van een strafbaar feit. (Strafbare feiten zoals in het Burgerlijk Wetboek zijn vastgelegd). Hier zal de VCP je over informeren en, waar mogelijk, jouw toestemming voor vragen. Dus je bent daar altijd óf van op de hoogte óf je hebt er zelf toestemming voor gegeven.

5. Wie zijn vertrouwenscontactpersoon van Monza?
Monza heeft twee actieve vertrouwenscontactpersonen. Wie dit zijn en hoe je ze kan bereiken is te lezen op Monza’s pagina vertrouwenspersonen.

6. NOC/NSF
Je kan met vragen etc. ook altijd terecht bij NOC/NSF. De hulplijn seksuele intimidatie in de sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). of via e-mail: hulplijn@noc-nsf.nl. Alle gegevens en het protocol van het NOC/NSF zijn ook op de site van Monza te vinden.

 

 

II. NOC/NSF: Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie
Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Sportvereniging en Sportbond

 1. Inleiding
De Vertrouwenscontacpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI), of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken. Is dit laatste het geval, dan is er voor de VCP sprake van een conflict van taken. Dit conflict van taken kan zich vooral voordoen indien hij/zij in een vertrouwelijk gesprek op de hoogte stelt van een concreet ernstig incident van SI. Overleg tussen de VCP en het bestuur van de vereniging speelt een belangrijke rol bij het oplossing van het conflict van taken. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. SI dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven. Het is aan te bevelen dat binnen het bestuur een portefeuillehouder fungeert als aanspreekpunt voor de VCP.

In onderstaand protocol wordt stapsgewijs de handelwijze van de VCP beschreven in het geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident m.b.t. SI. Ook een eventueel (intern) conflict van taken van de VCP wordt in het protocol beschreven naar te nemen acties. Het protocol blijft met de beschreven handelwijze binnen de grenzen van het functieprofiel van de VCP.

2. Stappen
A. Eerste opvang: verhaal en emoties
Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot SI. De VCP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen. De VCP moet echter vooraf twee zaken duidelijk maken:

 • elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen
 • de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit

B. Overleg over vervolgstappen: doorverwijzen
Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (Vertrouwenspersoon van NOC*NSF, Maatschappelijk werk, huisarts).

COpheffen vertrouwelijkheid
De VCP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die de VCP moet zetten. In alle gevallen zal geanonimiseerd overleg met bestuur volgen (reeds gemeld in stap 1). Deze beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal betrokkene door de VCP hierover uitleg krijgen en om diens toestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven. Het opheffen van vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene, maar niet nadat:

 • de VCP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij/zij deze stap moet nemen en om diens toestemming daarvoor is gevraagd;
 • het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om het voor het bestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen;
 • naar het oordeel van het bestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor betrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen door het opheffen van de vertrouwelijkheid;
 • er in gevallen van ernstige twijfel bij de VCP (en/of bij het bestuur) aan de juistheid van het opheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn/haar collega op Bondsniveau heeft plaatsgevonden;

Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het bestuur en VCP hebben jegens de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt de VCP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de betrokkene naar relevante hulpverlening. Tevens wordt afgesproken hoe betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het bestuur.

Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:

 • er is sprake van een ernstig strafbaar feit;
 • er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of ongewenste situatie te beëindigen;
 • er is sprake van een voor de betrokkene of derden acute onveilige sportomgeving;
 • er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het bestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VCP het bestuur daarvan in kennis en zal het bestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de VCP. Deze kan echter geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privé persoon.

D. Rapportage aan bestuur
De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte van hetgeen een betrokkene heeft verklaard en welke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt geanonimiseerd, maar indien het bestuur dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen (zie hiervoor punt 3 opheffen vertrouwelijkheid).

E. Verslaglegging
De VCP legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaard formulier dat hiervoor is ontwikkeld. Het registratieformulier voor de VCP en het rapportageformulier voor de rapportage aan het bestuur. Deze formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd. De VCP beheert dit archief.

3. Signalen
Bij vermoedens van SI, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten daarover, licht de VCP het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de VCP daar niet mee belast. Ook wordt de VCP niet belast met inhoudelijke taken bij een eventueel tuchtrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem/haar.